SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANACH W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 1 lutego 2023 r. ulega zmianie metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłaty będą naliczane tylko od liczby mieszkańców.

Wskazane zmiany są skutkiem wejścia w życie  wskazanych poniżej aktów prawa miejscowego:

 1. uchwała nr LXIII/1631/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty;
 2. uchwała nr LXIII/1630/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. uchwała nr LXIII/1627/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 4. uchwała nr LXIII/1628/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy oraz wspólnoty mieszkaniowe, którzy do tej pory obliczali wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody mieszanej, biorąc pod uwagę powierzchnię lokalu mieszkalnego i/lub liczbę osób zamieszkujących lokal powinni niezwłocznie, lecz nie później niż do do 10 marca 2023 r. złożyć deklarację zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lutego 2023 r. nową metodą obliczania opłaty na nowym wzorze deklaracji. Dotyczy to zarówno nieruchomości wielolokalowych, na których zamieszkują tylko mieszkańcy, jak i nieruchomości wielolokalowych tzw. mieszanych,  czyli takich na których znajdują się zarówno mieszkania i lokale użytkowe.

Wysokość opłaty należy wyliczyć zgodnie z postanowieniami uchwały nr LXIII/1631/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 41,24 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Jednocześnie informuję, że wprowadzono zwolnienie z części miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczonej od członków rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2021 poz. 1744 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą członkami rodziny wielodzietnej są:

 • rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006).

Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych, ustala się w części stanowiącej 40 % opłaty ustalonej zgodnie z w/w Uchwałą i przysługuje gdy wysokość opłaty przypadającej na rodzinę wielodzietną przekracza kwotę 164,96. I tak np. wysokość opłaty dla rodziny 5 osobowej (rodzice + 3  dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia i/lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się  - do dnia 30 września roku, w którym planowane jest ukończenie nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) wynosi 41,24 zł  x 5 os. = 206,2 zł - 40% ulgi tj. 123,72 zł.

Zwolnienie to ma charakter fakultatywny, nie jest naliczane „z urzędu”. Rodziny wielodzietne zamieszkujące w budynkach wielolokalowych, które chcą skorzystać z tego zwolnienia, powinny złożyć stosowną informację/oświadczenie u administratora /zarządcy/ właściciela budynku wielolokalowego.      

Spółdzielnia mieszkaniowa/zarządca/Wspólnota mieszkaniowa realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) składa zbiorcze deklaracje za każdą nieruchomość będącą w jej zasobie, na nowych drukach deklaracji D-1 i/lub D-2 wraz z załącznikami. W Załącznikach O1 i/lub O2 należy wskazać m.in. liczbę mieszkańców w poszczególnych lokalach objętych ewentualnym zwolnieniem, a w załączniku OW należy wskazać, sposób realizacji uprawnień (nr Karty Dużej Rodziny lub oświadczenie mieszkańca).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi za:

 • worek o pojemności 80 litrów – 13,33 zł;
 • worek o pojemności 120 litrów – 20,00 zł;
 • pojemnik o pojemności 0,06 m³ – 10,00 zł;
 • pojemnik o pojemności 0,08 m³ – 13,33 zł;
 • pojemnik o pojemności 0,12 m³ – 20,00 zł;
 • pojemnik o pojemności 0,24 m³ – 40,00 zł;
 • pojemnik o pojemności 0,36 m³ – 60,00 zł;
 • pojemnik o pojemności 0,66 m³ – 109,99 zł;
 • pojemnik o pojemności 1,10 m³ – 183,32 zł;
 • pojemnik o pojemności 7,00 m³ – 1166,59 zł;
 • pojemnik o pojemności 10,00 m³ – 1666,56 zł;
 • pojemnik o pojemności 16,00 m³ – 2666,50 zł.

Określając ilości i pojemności pojemników należy stosować zapisy § 14  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, który stanowi o minimalnych normach pojemności pojemników/worków, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych/mieszanych zobowiązani są do określania  ilości i pojemności pojemników  zgodnie z § 14  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, który stanowi o minimalnych normach pojemności pojemników/worków w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.  Zadeklarowane ilości i wielkości pojemników nie mogą być mniejsze niż określone w Regulaminie.

W nowym wzorze deklaracji dla nieruchomości mieszanej i/lub niezamieszkałej (D2) należy wskazać rodzaj prowadzonej działalności. Pozwoli to na weryfikację czy faktycznie realizowane są zapisy obowiązującego Regulaminu. Jest to szczególnie istotne w przypadku nieruchomości mieszanych, w których użytkownicy lokali usługowych korzystają ze wspólnych miejsc gromadzenia odpadów z mieszkańcami. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wytworzonych w lokalach usługowych obciążałyby mieszkańców.     

Dodatkowo zmienił się termin uiszczenia opłaty: opłatę uiszcza się bez wezwania, comiesięcznie i z góry w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc, za który powstał obowiązek poniesienia opłaty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Informujemy jednocześnie, iż w celu uproszczenia komunikacji Właścicieli nieruchomości z Urzędem uruchomiono dodatkowe e-usługi m.in. kreatora deklaracji, który dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem:  
https://deklaracje-odpady.um.wroc.pl/.

Kreator w prosty i przyjazny sposób pozwoli prawidłowo wypełnić i złożyć deklarację. Pozwala również, na wypełnienie deklaracji „krok po kroku”, a także wczytanie częściowo wypełnionej w kreatorze deklaracji.

Deklarację można wypełnić również  w  tzw. aktywnym PDF i złożyć ją przez ePUAP lub formie papierowej.

Wzory deklaracji dostępne są pod adresem:

https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/29115/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-zlozenie-deklaracji

Pod w/w adresami dostępne są zarówno dotychczas obowiązujące wzory deklaracji jak i nowe obowiązujące od 1 lutego 2023 r. Korzystanie z kreatora deklaracji znacznie uprości składanie korekt/nowych deklaracji, bowiem do zapisanych uprzednio szablonów wprowadzane będą jedynie ewentualne zmiany.   

Szczegółowe informacje oraz nowe druki deklaracji znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

https://bip.um.wroc.pl/artykuly/1071/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi